Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

A. ALGEMEEN

1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk
5. Betaling
6. Levering, levertermijn en risico-overgang
7. Afmetingen, gewichten en maten
8. Emballage
9. Garantie
10. Reclame
11. Overmacht
12. Aansprakelijkheid
13. Vervaltermijn vorderingsrechten
14. Eigendomsvoorbehoud
15. Intellectuele en industriële eigendom
16. Opschorting en ontbinding
17. Toepasselijk recht en geschillen

B. DIENSTEN

18. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
19. Verplichtingen van de Opdrachtgever
20. Uitvoering Diensten
21. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
22. Oplevering en goedkeuring
23. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

A. ALGEMEEN

1. Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Diensten: alle dienstverlening, aanneming van werk, transport, levering van materialen, montage, onderhoud, ontwerpen, advisering, verkoop en verhuur door Van Reenen, hoe ook genaamd of aangeduid, verricht voor een Opdrachtgever.

Van Reenen: Van Reenen Glasmontage B.V.

Leveringsvoorwaarden: onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van Van Reenen.

Overeenkomst: de overeenkomst betreffende Diensten tussen Van Reenen en een Opdrachtgever.

Partij/Partijen: Van Reenen en/of de Opdrachtgever.

Producten: alle Producten, hoe ook genaamd of aangeduid, op grond van een Overeenkomst aan een Opdrachtgever te leveren.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Van Reenen een Overeenkomst aangaat dan wel een aanbieding doet.

2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes en op alle Overeenkomsten betreffende Diensten van Van Reenen, zijn uitsluitend deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Leveringsvoorwaarden op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten en Diensten met/van Van Reenen.

2.2. Door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en andere (van de Leveringsvoorwaarden van Van Reenen afwijkende) bedingen worden door Van Reenen uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Van Reenen zijn aanvaard.

2.3. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van de Leveringsvoorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van de Leveringsvoorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

2.4. De Leveringsvoorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door Van Reenen voor (de uitvoering van) haar Diensten worden ingeschakeld.

3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van Van Reenen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbiedingen van Van Reenen mogen zonder toestemming van Van Reenen niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

3.2. Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische (order)bevestiging van Van Reenen. Voorts komt een Overeenkomst tot stand doordat Van Reenen zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door de Opdrachtgever gegeven opdracht. Alsdan draagt de Opdrachtgever steeds het risico voor de uitvoering van de (mogelijk multi-interpretabele) Overeenkomst en als gevolg daarvan ontstane verkeerde uitvoering van het werk.

3.3. Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen 8 dagen na factuurdatum.

3.4. Van Reenen heeft te allen tijde het recht bestellingen en/of opdrachten te weigeren of aan de levering en/of de uitvoering nadere voorwaarden te verbinden. Alle Overeenkomsten met Van Reenen komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde: “zolang de voorraad bij Van Reenen of de leverancier van Van Reenen strekt”. De Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding, indien zich een situatie als bedoeld in dit artikel voordoet.

3.5. Door of vanwege Van Reenen bij of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte documentatie, waaronder adviezen, is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.6. Van Reenen is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk, dan wel voor een juiste uitvoering van de aan Van Reenen verstrekte opdracht wenselijk acht, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Van Reenen hieromtrent met de Opdrachtgever overleg plegen.

4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk

4.1. Alle in de aanbieding van Van Reenen genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en bruto, exclusief belasting(en) en/of heffingen (waaronder omzetbelasting en in- en uitvoerrechten) en milieuheffingen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven en/of overeengekomen.

4.2. De prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren Producten en/of Diensten als in de aanbieding vermeld. Deelbestellingen geven Van Reenen het recht de in de aanbieding vermelde prijzen en condities te herzien.

4.3. Van Reenen heeft het recht om ingeval van stijging van kostprijsbepalende elementen na de aanbieding en/of tussen het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en de volledige nakoming daarvan, en ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, de prijs te verhogen. Onder kostprijsbepalende elementen wordt o.a., maar niet uitsluitend, begrepen kostenstijgingen die voortvloeien uit vermeerderingen of wijzigingen van lonen, lasten, belastingen, rechten, retributies, vrachten, heffingen, prijzen van grondstoffen en energie, alsmede wisselkoersveranderingen, verhogingen van de door leveranciers in rekening gebrachte kosten of wetswijzigingen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te ontbinden. De prijsverhoging geldt voor die delen van de Overeenkomst die nog niet zijn uitgevoerd.

4.4. Van Reenen heeft het recht om, bij levering van Producten en/of diensten met een factuurwaarde lager dan een door haar te bepalen bedrag, een afzonderlijk bedrag aan administratie- en/of behandelingskosten in rekening te brengen.

4.5. Van Reenen is gerechtigd, ook zonder bericht aan of overleg met de Opdrachtgever, doch steeds met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, Producten te vervangen en/of wijzigingen in de overeengekomen Diensten dan wel meerwerk te verrichten, indien zij zulks voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeengekomen Diensten nodig oordeelt of zulks noodzakelijk is ingevolge nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften.

4.6. Van Reenen is gerechtigd om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Van Reenen boven de in de Overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden c.q. werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of gepresteerd.

5. Betaling

5.1. Betalingen dienen door de Opdrachtgever naar keuze van Van Reenen per automatische incasso, betaalautomaat (PIN) of contant te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

5.2. Indien de Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is over het (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

5.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van enige vordering op de Opdrachtgever komen te zijner laste zonder dat deze door Van Reenen hoeven te worden aangezegd. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 500,-.

5.4. Van Reenen is steeds gerechtigd om voorafgaande aan de levering een aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling van de Opdrachtgever te verlangen. Deze bevoegdheid heeft Van Reenen ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst en met betrekking tot vervolgovereenkomsten. Indien de Opdrachtgever niet aan het verzoek tot aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling voldoet, dan is Van Reenen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, waarbij Van Reenen recht heeft op schadevergoeding. De Opdrachtgever kan geen enkel recht doen gelden aangaande de nakoming van de Overeenkomst, alvorens de verzochte aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling heeft plaatsgevonden.

5.5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Van Reenen te melden.

5.6. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een door hem aan Van Reenen verschuldigde betaling en/of indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Leveringsvoorwaarden, zijn alle vorderingen die Van Reenen op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Van Reenen bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten.

5.7. Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen van de Opdrachtgever.

5.8. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Reenen is het de Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens Van Reenen op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van de Opdrachtgever op Van Reenen, uit welke hoofde dan ook. De Opdrachtgever kan zich jegens Van Reenen niet beroepen op een retentierecht.

6. Levering, levertermijn en risico-overgang

6.1. Leveringen geschieden standaard “af bedrijf”, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Onder levering “af bedrijf” wordt verstaan de levering van Producten vanaf het (opslag)terrein of het depot van Van Reenen, dan wel vanaf een andere door Van Reenen aan te wijzen locatie.

6.2. De door Van Reenen opgegeven termijnen waarbinnen Producten worden geleverd, gelden steeds bij benadering en gelden voor Van Reenen niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.3. Ingeval van niet tijdige levering is Van Reenen eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

6.4. Indien de Opdrachtgever – door welke omstandigheid dan ook – niet, niet tijdig of niet volledig de bij Van Reenen afgenomen Producten afneemt, is Van Reenen gerechtigd deze Producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan en hiervoor bij de Opdrachtgever de in redelijkheid gemaakte kosten en/of een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

6.5. Bij overschrijding van (leverings)termijnen, dan wel bij verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of niet-nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, doch slechts de keuze om binnen een door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen, dan wel de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.

6.6. Van Reenen is bevoegd om te leveren in gedeelten, welke Van Reenen dan afzonderlijk mag factureren. De Opdrachtgever is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in deze Leveringsvoorwaarden.

6.7. De levering van glas is steeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Van Reenen is gerechtigd een bedrag van minimaal € 35,- in rekening te brengen aan de Opdrachtgever voor het transport. Van Reenen is steeds vrij in de keuze van het vervoer- en transportmiddel.

6.8. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid ten behoeve van het transport een verzekering bij Van Reenen af te sluiten.

6.9. In geval van overmacht, alsmede indien door het – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van de Opdrachtgever of een derde vertraging is veroorzaakt, zal de levertermijn ten minste worden verlengd met de duur van de vertraging.

6.10. Vanaf het tijdstip van levering is het geleverde voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

7. Afmetingen, gewichten en maten

7.1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle Producten behoudt Van Reenen zich de toleranties voor conform de toepasselijke NEN-normen.

7.2. Alle maten worden bij de berekening in millimeters naar boven afgerond volgens de in de branche gebruikelijke driemaatberekening. Deze afgeronde maten treden bij alle prijs-, lengte-, breedte- en oppervlakteberekeningen voor de werkelijke maten in de plaats.

7.3. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.

7.4. De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7.5. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan de gebruiker verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft Van Reenen recht op schadeloosstelling of bijbetaling.

7.6. De Opdrachtgever zal nimmer kunnen verlangen dat Van Reenen van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals kit, stopverf, etc., één of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

8. Emballage

8.1. Bij levering van glas stelt Van Reenen emballage ter beschikking aan de Opdrachtgever. Van Reenen kan hiervoor een gebruiksvergoeding in rekening brengen. Vanaf het moment van aflevering van het glas, tot en met de dag waarop de gebruiker de emballage weer ophaalt, komt de emballage voor risico van de Opdrachtgever.

8.2. De Opdrachtgever is verplicht de emballage in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van Van Reenen te stellen, op de dag dat Van Reenen de emballage weer ophaalt.

8.3. De Opdrachtgever dient Van Reenen schriftelijk of per e-mail te berichten zodra de emballage door de gebruiker opgehaald kan worden.

9. Garantie

9.1. Voor bepaalde glasproducten zijn de garantiebepalingen en onderhoudsvoorschriften van Van Reenen van toepassing, zoals vermeld op haar website (https://www.vanreenenglas.nl/garantiebepalingen). Andere glasproducten of Producten, niet zijnde glas, zijn uitgesloten van garantie, behoudens gevallen waarin op grond van de wet recht bestaat op garantie, repartie of vervanging.

9.2. Buiten de garantie vallen: mechanische breuk; thermische breuk; condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, en; interferentie (verkleuring).

9.3. Voor zover de Opdrachtgever enige garantie(bepaling) wenst in te roepen, dient door de Opdrachtgever deugdelijk te worden gereclameerd zoals bedoeld in artikel 10.

10. Reclame

10.1. De Opdrachtgever heeft de verplichting de Producten direct bij aflevering te onderzoeken c.q. inspecteren op eventuele breuk, manco’s en/of (andere) beschadigingen. Indien de Opdrachtgever daarbij zichtbare gebreken of tekortkomingen constateert, dient de Opdrachtgever deze direct bij (af)levering schriftelijk aan Van Reenen te melden en/of op de vrachtbrief te vermelden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd en alle aanspraak tegen Van Reenen ter zake die zichtbare gebreken of tekortkomingen vervalt.

10.2. Reclames ten aanzien van niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen dient de Opdrachtgever terstond, althans binnen 48 uur, na de ontdekking daarvan schriftelijk bij Van Reenen te melden, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen Van Reenen ter zake van die gebreken c.q. tekortkomingen vervalt.

10.3. Reclames betreffende facturen van Van Reenen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen Van Reenen ter zake daarvan vervalt.

10.4. Geringe, in de branche van het betrokken Product gebruikelijke c.q. normale, afwijkingen in uitvoering en/of hoeveelheden en/of kwaliteit vormen nimmer grond voor reclame.

10.5. Een reclame van de Opdrachtgever ten aanzien van een bepaalde levering of wijze van dienstverlening schort de (betalings)verplichting(en) van de Opdrachtgever van deze en eventuele andere leveringen niet op en geeft de Opdrachtgever evenmin recht op verrekening.

11. Overmacht

11.1. In geval van overmacht aan de zijde van Van Reenen, is Van Reenen gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Van Reenen deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.

11.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Van Reenen onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, overstroming, schaars worden van materiaal, uitrusting, werkstoffen, uitblijven van voor Van Reenen noodzakelijke leveranties (zoals grondstoffen, gas(-olie), water en elektriciteit), intrekking van vergunningen, gebrek aan werkkrachten en/of personeel, stakingen, onwerkbare dagen ten gevolge van (extreme) weersomstandigheden (zoals harde wind) en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van Van Reenen of van één van haar toeleveranciers. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.

11.3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering (van de Producten en/of Diensten) meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid hetzij het reeds afgeleverde gedeelte te behouden en daarvoor het verschuldigde gedeelte van de koopsom te voldoen, hetzij de Overeenkomst over het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting van hetgeen hem reeds geleverd was voor zijn rekening en risico te retourneren, echter enkel indien de Opdrachtgever kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte door hem niet doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van vertraging in de aflevering van het resterende gedeelte.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Van Reenen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Opdrachtgever, alsmede schade veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in de door de Opdrachtgever aan Van Reenen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, monsters, stalen, voorbeelden, vormen, machines, gereedschappen en hulpmaterialen.

12.2. Van Reenen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist of ongeoorloofd gebruik en/of onvoldoende onderhoud van Producten door de Opdrachtgever.

12.3. Elke aansprakelijkheid van Van Reenen vervalt indien de aan de Opdrachtgever geleverde Producten met andere Producten zijn vermengd, de Producten zijn verwerkt of (anderszins) niet meer identificeerbaar zijn.

12.4. Onverminderd de elders in deze Leveringsvoorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Van Reenen, is de aansprakelijkheid van Van Reenen uitsluitend beperkt tot het herstellen of het vervangen van de geleverde Producten of het opnieuw uitvoeren van de Dienst en in ieder geval tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot maximaal de factuurwaarde voor de betreffende gebrekkige Producten en/of Diensten. Ter zake heeft de Opdrachtgever geen recht op ontbinding. Deze Leveringsvoorwaarden blijven ook na herlevering onverkort van toepassing.

12.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de gebrekkige Producten en/of diensten aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Van Reenen is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, bijvoorbeeld bestaande uit kosten ter verwijdering of opnieuw installeren of monteren van de Producten, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten.

12.6. Een tekortkoming van Van Reenen is pas toerekenbaar als sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van een leidinggevende functionaris.

12.7. Ingeval de aansprakelijkheid van Van Reenen in een voorkomend geval is verzekerd, is de aansprakelijkheid van Van Reenen in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

12.8. De Opdrachtgever vrijwaart Van Reenen voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, die verbandhouden met (de uitvoering van) Diensten van Van Reenen voor de Opdrachtgever. Van Reenen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (haar ingeschakelde) derden.

13. Vervaltermijn vorderingsrechten

13.1. Ieder vorderingsrecht, waaronder wegens schade of tot herstel of vervanging van de Producten en/of de levering van een ontbrekend onderdeel, vervalt indien het gebrek, het defect of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na levering, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1. Alle door Van Reenen geleverde Producten blijven eigendom van Van Reenen tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Van Reenen uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) te vorderen heeft. Het is de Opdrachtgever niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

14.2. De Opdrachtgever verplicht zich de geleverde en/of ter beschikking gestelde Producten separaat te bewaren en duidelijk aan te merken als eigendom van Van Reenen en in geval de Opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, wordt vermoed dat de bij de Opdrachtgever aanwezige Producten van de soort als door Van Reenen ter beschikking gesteld of geleverd, toebehoren aan Van Reenen.

14.3. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten, anders dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren ten behoeve van derden. Bij overtreding hiervan is de verschuldigde som, ongeacht de betalingscondities, terstond en volledig opeisbaar. In geval van doorverkoop cedeert de Opdrachtgever aan Van Reenen reeds bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle uit de doorverkoop voortvloeiende rechten op het incasseren van de koopsom.

14.4. Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt Van Reenen onherroepelijk door de Opdrachtgever gemachtigd om, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Van Reenen niet nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst diens locatie te betreden en de door haar geleverde en haar in eigendom toebehorende Producten weer tot zich te nemen.

14.5. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement is de Opdrachtgever verplicht om onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms)rechten van Van Reenen.

15. Intellectuele en industriële eigendom

15.1. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, modellen, gereedschappen, afbeeldingen, programmatuur, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten worden en blijven eigendom van Van Reenen, ook al zijn de Opdrachtgever voor vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij Van Reenen hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

15.2. Van Reenen garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Opdrachtgever geleverde Producten geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel eigendomsrecht van derden.

16. Opschorting en ontbinding

16.1. Van Reenen is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
– indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Van Reenen gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit;
– indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens Van Reenen te voldoen;
– in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie, ondercuratelestelling dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een gedeelte van zijn vorderingen.

16.2. In elk van de in artikel 16.1 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Van Reenen op de Opdrachtgever direct en in hun geheel opeisbaar, is de Opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke teruggave van de eigendommen van Van Reenen en heeft Van Reenen het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Opdrachtgever en deze te betreden, teneinde de betreffende eigendommen in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Van Reenen geleden schade komen voor rekening van de Opdrachtgever.

17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Van Reenen en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze Leveringsvoorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij het geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort. Van Reenen is echter steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan die rechter die, uitgaande van de vestigingsplaats van de Opdrachtgever, bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

B. DIENSTEN

18. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

18.1. Alle aanbiedingen (ter zake Diensten c.q. aanneming van werk) van Van Reenen zijn gebaseerd op de situatie, daaronder begrepen het aan- c.q. afwezig zijn van Producten, zoals deze door de Opdrachtgever wordt omschreven en/of visueel wordt aangetroffen bij de opname, bezichtiging of aanwijzing van (de plaats van) het werk.

18.2. Indien een Overeenkomst wordt gesloten met twee of meer Opdrachtgeveren zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Van Reenen tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

19. Verplichtingen van de Opdrachtgever

19.1. De Opdrachtgever is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de Diensten (tijdig) alle verlangde medewerking te verlenen en alle benodigde voorzieningen te treffen, onder andere, maar daartoe niet beperkt, door het zorgdragen voor en/of het ter beschikking stellen van water, hulpkraan, gas, licht, elektriciteit 220-380 volt, hulp- en bedrijfsmaterialen, gereedschappen en veiligheidsmiddelen, e.e.a. in deugdelijke staat, magazijnopslag, parkeergelegenheid, een onder alle omstandigheden ook voor zwaar materieel, goed begaanbaar en toegankelijk werkterrein, waar zonder hinderlijke belemmeringen kan worden gewerkt, voorzien van een goed afwateringssysteem, alles voor risico van de Opdrachtgever, tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen.

19.2. De Opdrachtgever garandeert c.q. staat er voor in dat de zaken van hem waarmee Diensten worden verricht door Van Reenen of door haar ingeschakelde derden, voor die betreffende Diensten veilig en geschikt zijn.

19.3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, aan het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens schriftelijke toestemming van Van Reenen.

19.4. Voor het verticale transport van alle door Van Reenen aan te voeren zaken dient – indien aanwezig – om niet gebruik te kunnen worden gemaakt van de op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel. Dit verticale transport dient binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden op tijdstippen, die in overleg met Van Reenen worden vastgesteld.

19.5. Indien het lossen van Producten (niet zijnde glas) de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde steigers noodzakelijk maakt, zal hierin tijdig door de Opdrachtgever en voor diens rekening worden voorzien. De eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zullen door Van Reenen tijdig en kosteloos worden ingezet.

19.6. De Opdrachtgever is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door Van Reenen op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en – bij akkoordbevinding – goed te keuren. Indien de Opdrachtgever dit zonder redelijke grond nalaat ofwel, ingeval van afkeuring, verzuimt Van Reenen terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoegen van de Opdrachtgever te zijn opgeleverd en door deze te zijn aanvaard en goedgekeurd.

19.7. Indien aan Van Reenen de plaatsing van glas of andere materialen wordt opgedragen die door de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, wordt door Van Reenen bij het intreden van schade bij het uitvoeren van deze werkzaamheden, geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt, ook niet ten aanzien van montage en daarbij behorende werkzaamheden, onder meer (maar niet uitsluitend) waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft. Indien een situatie zoals bedoeld in dit artikel zich voordoet, zijn de in deze Leveringsvoorwaarden opgenomen garantiebepalingen niet van toepassing.

20. Uitvoering Diensten

20.1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken wordt met de Diensten begonnen na totstandkoming van de Overeenkomst en nadat en zolang Van Reenen beschikt over alle voor de uitvoering noodzakelijke voorzieningen en over alle voor de uitvoering noodzakelijke en/of door de Opdrachtgever te verstrekken voorwerpen, bescheiden, tekeningen, calculaties, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen, en gegevens, nadat door de Opdrachtgever informatie over de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen is verstrekt en nadat een eventueel bedongen vooruitbetaling door Van Reenen is ontvangen of zekerheid ten behoeve van Van Reenen is gesteld.

20.2. Overeengekomen termijnen worden verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door Van Reenen redelijkerwijs verwacht kan worden.

20.3. Van Reenen heeft het recht om de Diensten naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden – voor rekening en risico van de Opdrachtgever – en al dan niet in gedeelten. Gedurende officiële feestdagen worden geen Diensten uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen.

21. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

21.1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, evenals voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.

21.2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in Producten, bouwstoffen of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven.

21.3. Alle kosten en/of schade die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Van Reenen bij het aangaan de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

21.4. Enige verzekering laat de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst en/of de wet onverlet.

22. Oplevering en goedkeuring

22.1. De Dienst (aanneming van werk, dienstverlening en/of opdracht) geldt te allen tijde als opgeleverd, uitgevoerd en goedgekeurd op het moment dat de Opdrachtgever de werkbon of een soortgelijk formulier van Van Reenen, dan wel diens (onder)aannemer c.q. opdrachtnemer, heeft ondertekend.

22.2. In geval van aanneming van werk is op de oplevering voorts van toepassing het hierna bepaalde (artikel 22.3 t/m 22.7) en geldt het werk als opgeleverd op het moment dat door Van Reenen (of door diens (onder)aannemer rechtstreeks) aan de Opdrachtgever wordt medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de Opdrachtgever het werk heeft aanvaard.

22.3. Het opvragen door Van Reenen bij de Opdrachtgever van de factuurgegevens, dan wel het toesturen door Van Reenen van de eindafrekening, geldt als gereed melding en uitnodiging aan de Opdrachtgever tot opneming van het werk.

22.4. Indien de Opdrachtgever niet binnen 48 uur op de gereed melding c.q. uitnodiging tot opneming van het werk reageert, wordt de Opdrachtgever geacht het werk te hebben aanvaard en goedgekeurd zonder dat er een opneming van het werk zal plaatsvinden.

22.5. Indien de Opdrachtgever het werk (gedeeltelijk) in gebruik neemt, geldt het werk voorts als opgeleverd. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het betreffende gedeelte.

22.6. Indien de Opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij de afkeuring schriftelijk te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming van het werk niet in de weg staan. Na afkeuring door de Opdrachtgever worden de door Van Reenen aanvaarde gebreken zo spoedig mogelijk door haar hersteld.

22.7. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Van Reenen voor (alle aansprakelijkheid) voor schade samenhangend met het opgeleverde werk die de Opdrachtgever lijdt en/of derden lijden.

23. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Van Reenen heeft in dat geval recht op de koopsom of aannemingssom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde kosten. Van Reenen is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10 % van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. Van Reenen zendt de Opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de Opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.