Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 Artikel 1: Definities en toepassing

1.1.          Deze Algemene Voorwaarden (hierna ook aan te duiden als A.V.) zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten. Tevens zijn zij van toepassing op al onze verkopen en leveringen van glas- en overeenkomsten tot be- en/of verwerking en/of plaatsing van glas (inclusief bijbehorende materialen, geleverde diensten, adviezen en verstrekte informatie).

1.2           Onder de in deze A.V. gebruikte namen en begrippen wordt verstaan:

– wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie wij een offerte uitbrengen of die met ons overeenkomsten sluit;

– directe schade: zaakschade aan het door ons verkochte, geleverde en/of bewerkte, verwerkte en/of geplaatste glas   (inclusief bijbehorende materialen);

– indirecte schade: alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade, zoals gevolgschade bijvoorbeeld maar niet  beperkt tot, winstderving, immateriële en letselschade, stagnatieschade, renteverlies, stilstandschade et cetera;

1.3           Voor het geval één of meerdere bepalingen in deze A.V. door de rechter ongeldig mochten worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen geldig en voor beide partijen bindend.

 

Artikel 2: Battle of the forms

2.1                Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende A.V., dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe.

2.2                De A.V. van de wederpartij worden hierbij uitdrukkelijk door ons van de hand gewezen.

2.3                Van onze A.V. afwijkende afspraken met de wederpartij zijn slechts geldig wanneer deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3: Overeenkomsten, aanbiedingen en prijzen

3.1                 Onze aanbiedingen worden geheel vrijblijvend gedaan en kunnen – ook na aanvaarding door de wederpartij – worden herroepen binnen vijf werkdagen na onze ontvangst van de aanvaarding.

3.2           Door ons bij offerte verstrekte (product) gegevens, bijlagen, monsters of modellen, geven slechts een algemene indicatie en wij staan er niet voor in dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden.

3.3           Bij niet totstandkomen van een overeenkomst zullen alle door ons verstrekte zaken en documentatie, zoals bedoeld in het vorige lid, door de wederpartij franco aan ons worden geretourneerd.

3.4           Het doen van een bestelling door de wederpartij of het aanvaarden van onze offerte, wordt bewezen door middel van een aan de hand van deze bestelling / aanvaarding door ons aan de wederpartij verstrekte orderbevestiging.

3.5           De door ons geoffreerde prijzen zijn vast tot en met de dag van aflevering. Voor de dag van aflevering zijn wij gerechtigd de prijzen te verhogen indien zulks noodzakelijk is als gevolg van kostprijsbepalende factoren die daartoe aanleiding zijn, zoals belastingverhoging, in rekening gebrachte invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege.

3.6           Tenzij anders is vermeld gelden alle door ons opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting, eventuele toeslagen en / of kortingen en exclusief het eventuele gebruik c.q. de huur van containers, verpakkings- of transportmateriaal.
De levering vindt plaats franco bij het magazijn van de wederpartij of franco bij een door de wederpartij aangewezen bouwplaats of ander afleveradres binnen Nederland.

3.7           Alle orders of opdrachten, door onze vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden ons slechts voor zover deze door een vertegenwoordigingsbevoegde schriftelijk door ons zijn bevestigd.

 

Artikel 4: Kwaliteitseisen en maatvoering

4.1           Tenzij met de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn overeengekomen, die door ons schriftelijk is bevestigd, wordt door ons de gangbare handelskwaliteit glas geleverd, zulks volgens de toepasselijke NEN-normen.

4.2           Voor de bepaling van de glasdikte c.q. de opbouw c.q. de structuur, verwijzen wij naar de wederpartij naar de geldende NEN-normen. Afwijking door de wederpartij van de geldende normen en voor zover door ons geaccepteerd, zijn geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

4.3           Geringe afwijkingen in maten, kleuren en / of uitvoering zijn toegestaan, voor zover vallende binnen de gebruikelijke toleranties.

 

Artikel 5: Aflevering, levertijd en transport

5.1                Door ons opgegeven levertijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2                Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van ons, kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de wederpartij ons een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

5.3           De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van ons is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij tot stand moeten worden gebracht.

5.4           Aflevering geschiedt binnen de landsgrenzen van Nederland franco bij het magazijn van de wederpartij of indien zulks uitdrukkelijk anders is overeengekomen bij een door de wederpartij aangewezen bouwplaats of een ander afleveradres.

5.5                De wederpartij is verantwoordelijk en draagt zorg voor de beschikbaarheid van geschikte en veilige losmogelijkheden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de wederpartij bij de aflevering zelf zorg te dragen voor het lossen. Directe schade die ontstaat tijdens het lossen blijft te allen tijde geheel voor rekening van de wederpartij, tenzij het lossen op grond van een schriftelijke overeenkomst plaatsvindt door onze medewerkers of door medewerkers van een door ons ingeschakelde vervoerder. Uitsluitend zaken waarvan de wederpartij bewijst dat hieraan tijdens het transport directe schade is ontstaan zullen door ons in de zin van artikel 10 lid 4 worden vervangen door zaken van overeenkomstige kwaliteit of worden gecrediteerd. De wederpartij dient de af te leveren zaken bij ontvangst meteen te controleren op eventuele breuk, manco’s en/of beschadigingen. Breukruiten en andere zichtbare schade dienen door de wederpartij op de vrachtbrief te worden vermeld.

5.6           De bij de aflevering door ons aan de wederpartij ter beschikking gestelde bokken en/of containers blijven te allen tijde ons eigendom. Voor het gebruik van deze zaken geldt een huurprijs zoals in de overeenkomst is bepaald.

5.7           Wij zijn gerechtigd om orders, welke niet meteen kunnen worden uitgeleverd, in gedeelten te leveren.

5.8           Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken door ons bij het magazijn van de wederpartij zijn afgeleverd of door ons bij een voor de wederpartij aangegeven bouwwerk of afleveradres binnen Nederland zijn afgeleverd.

5.9           Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij ons in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, zijn wij gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

 

Artikel 6: Plaatsing van glas

6.1                Indien wij krachtens overeenkomst de verplichting op ons hebben genomen glas te plaatsen, geldt dit artikel naast alle overige artikelen conform de A.V. Ingeval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel is opgenomen.

6.2                Ingeval van bewerking en/of plaatsing van glas gaat het risico van het glas, dat wil zeggen van elke ruit afzonderlijk, op de wederpartij over nadat het glas in de sponning is geplaatst. Indien en voorzover de wederpartij enig risico (breuk, brand, diefstal, etc.) door verzekering heeft gedekt, gaat het risico echter op de wederpartij over vanaf het moment van aflevering.

6.3           De wederpartij is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door ons op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en – bij akkoordbevinding – goed te keuren. Indien de wederpartij dit zonder redelijke grond nalaat ofwel, ingeval van afkeuring, verzuimt ons terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoegen van de wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te zijn aanvaard en goedgekeurd.

6.4           Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de plaatsing van glas juist wordt bevonden zijn wij slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid wordt door ons, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten en behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen, uitgesloten.

6.5           De wederpartij staat in voor de juistheid in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan ons verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid hebben wij recht op schadeloosstelling of bijbetaling.

6.6           De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat wij van de door ons gehanteerde hulpmiddelen (zoals kit, stopverf, etc.) een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruiken, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

6.7           Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaatshebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.

6.8           Wanneer het bestek geen uitkomst biedt zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal geldende prijzen, geldend op de datum dat de werkzaamheden zijn verricht resp. hadden moeten worden verricht.

6.9           Wij zijn, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten en behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van glas in (volgens bestaande normen, praktijk richtlijnen en/of fabrieksvoorschriften) onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. Wij zijn, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten en behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen, ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen in sponningen van

onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.

6.10         Voor het verticale transport van alle door ons aan te voeren materialen dient om niet gebruik te kunnen worden gemaakt van de op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel; dit verticale transport dient binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden op tijdstippen, die in nauw overleg met ons worden vastgesteld.

6.11         Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde steigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij voor diens rekening worden voorzien.

6.12         Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door ons gratis gebruik kunnen worden gemaakt; formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door ons uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.

6.13         Wij aanvaarden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten en behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, die zonder voorafgaand overleg met ons zijn vastgesteld.

6.14         Indien aan ons de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die ons tot dat doel door de wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door ons geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens de montage en daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.

 

Artikel 7: Overmacht

7.1           Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, kan ons onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, vervoersproblemen en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.

7.2           In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

 Artikel 8: Schade en aansprakelijkheid

8.1           Voor alle directe schade van de wederpartij, zoals omschreven in artikel I lid 2, veroorzaakt door een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is onze aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de overeengekomen en gefactureerde prijs van het door ons verkochte en / of  geleverde glas (exclusief B.T.W.)

8.2                Wij zijn niet aansprakelijk voor alle indirecte schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 2.

8.3                Schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen, waarvan wij ons op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen, is uitgesloten.

8.4                Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door ons zelf, door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.

8.5           Zaken, waaronder maar niet beperkt tot materialen, halffabrikaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst aan ons beschikbaar gesteld, zullen niet door ons worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten. Tevens staat de wederpartij jegens ons in voor de goede bruikbaarheid en veiligheid van deze terbeschikkinggestelde zaken.

 

Artikel 9: Garantie

9.1           Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en, tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

9.2           Alle garantieaanspraken ten gevolge van thermische breuken, zijn uitgesloten.

9.3           Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 vermeld bestaat, dient de wederpartij bij ons te reclameren op grond van artikel 10.

 

Artikel 10: Reclame

10.1         Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 5 rust op de wederpartij de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 2 dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

10.2         De wederpartij dient ons onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens ons kan doen gelden. Breuk en andere zichtbare schade wordt, bij gebreke van tijdige reclame, geacht te zijn ontstaan na aflevering en valt niet onder de transportverzekering.

10.3         Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen door de wederpartij deugdelijk in de oorspronkelijke staat te worden opgeslagen totdat een controleur van ons de zaken heeft geïnspecteerd. Op verzoek van ons dient de wederpartij zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst franco aan ons te retourneren.

10.4         Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, zijn wij slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van overeenkomstige kwaliteit dan wel zullen wij deze zaken crediteren. De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid wordt door ons, onverminderd het bepaalde in artikel 8, uitgesloten.

 

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden

11.1         De betaling van de door ons geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal tenzij door ons anders aangegeven op de factuur dienen te geschieden in Nederland,  en wel op een door ons aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.

11.2         De wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekening.

11.3         Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

11.4         Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd de wettelijke rente bij handelsovereenkomst, ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.

11.5         Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.6         Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in  lid 1, is de wederpartij gehouden alle door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door ons aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.

11.7         Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(saanvrage), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, (aanvrage tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomsten nakomt.

11.8         In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben wij te onzer keuze het recht om zonder rechterlijke tussen komst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

 

Artikel 12: Zekerheidsstelling

12.1         Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoege van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

12.2         Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. De in de vorige zin bedoelde ontbinding van de overeenkomst heeft terugwerkende kracht tot en met het moment van sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

13.1         De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door ons verrichte of te verrichten diensten;

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met ons gesloten overeenkomst(en).

13.2         Door ons geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

13.3         Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die wij uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mochten hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van door ons geleverde zaken die door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor ons eigendomsvoorbehoud zou komen te vervallen.

13.4         Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan ons verschuldigde.

13.5         Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

13.6         De wederpartij verplicht zich:

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen breuk, beschadiging,  brand-,   ontploffing- en waterschade en tegen  diefstal en de polis van deze verzekering aan ons ter inzage te geven;

– alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van ons aan ons te  verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;

– de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken op eerste verzoek van ons aan ons te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als ons eigendom;

 

Artikel 14: Retentierecht

14.1         Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de wederpartij onder ons hebben of zullen krijgen, terug te houden tot al hetgeen ons toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.

 

Artikel 15: Verjaring

15.1         Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

 

Artikel 16: Consumentenkoop

16.1         Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voorzover zij vallen binnen het bereik van artikel 6:236 BW.

 

Artikel 17: Vervanging

17.1         Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voorzover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

 

Artikel 18: Geschillen en toepasselijk recht

18.1         Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken ( Weens Koopverdrag ) wordt uitgesloten.

18.2         Ten aanzien van geschillen die tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan is uitsluitend de rechtbank te Leeuwarden bevoegd om kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.