Garantiebepalingen

Garantiebepalingen

GARANTIECERTIFICAAT

 

De isolerende beglazing(en) geleverd door Van Reenen Glas wordt gegarandeerd onder onderstaande voorwaarden:

1. Door de fabrikant wordt, met inachtneming van de hierna volgende bepalingen, gegarandeerd dat gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de productiedatum van de isolerende dubbelglaseenheid geen vermindering van doorzicht, dan wel een onafwisbaar grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op/of aantasting van de glasplaten aan de spouwzijden in verband met een gebrek aan de isolerende dubbelglaseenheid.

2. De onder 1 genoemde garantie wordt gegeven onder de voorwaarde, dat de plaatsing van het isolatieglas voldoet aan:
a. de eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576 en de richtlijnen uit de NPR 3577; of
b. andere dan de onder A genoemde plaatsingsvoorschriften mits door de fabrikant geaccepteerd en naar inhoud en strekking gelijkwaardig, dan wel kwalitatief beter dan de onder genoemde plaatsingsvoorschriften. De afnemer van de fabrikant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle plaatsings- en onderhoudsvoorschriften alsmede zijn eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht.

3. Uitgesloten van de garantie is alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van glasbreuk van de dubbelglaseenheid en/of beschadiging van buitenaf, ten gevolge van:
a. bouwtechnische oorzaken zoals verzakkingen van het gebouw als gevolg waarvan zich spanning op het glas voordoet;
b. vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsten van de dubbelglaseenheid daaronder begrepen);
c. mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of bijwerken van de dubbelglaseenheid daaronder begrepen;
d. het aanbrengen van de veranderingen in de structuur van de isolerende dubbelglaseenheid (beplakken van folie of aanbrengen van schilderwerk op het glas, roedes/wienersprossen in en op de dubbelglaseenheid daaronder begrepen.

4. Geen garantie wordt verleend wanneer er sprake is van:
a. onvoldoende onderhoud (zie onderhoudsrichtlijnen) aan de omringende constructie en/of aan de sponning afdichting; ten behoeve van het onderhoud is de OAD 1981 (onderhoud afdichting dubbelglas) van toepassing, alsmede de NPR 3577;
b. het blootgesteld worden aan extreme chemische invloeden, die de randafdichting van de eenheid aantasten;
c. thermische oorzaken d.w.z. breuk als gevolg van de spanning, die ontstaan is door plaatselijke, gedeelte verwarming van de eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan;
d. bij bedrijfsbeëindiging van de fabrikant wordt de leverancier van garantie ontheven.

5. Geen garantie wordt verleend voor beglazingen waarvoor geldt dat:
a. eenheden die bestemd zijn voor niet verticale plaatsing;
b. eenheden die bestemd zijn voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij met de fabrikant schriftelijk anders is overeengekomen;
c. sprake is van onvolkomenheden/afwijkingen in de isolerende dubbelglaseenheid, dan wel in de Nederlandse Normen NEN 3567 en 3264;
d. sprake is van vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie, als gevolg van eigenschappen, inherent aan de glassoort en/of combinatie, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van tolerantie, barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen;
e. het zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie;
f. het opgebouwd is uit figuur- of draadglas en/of decoratieve beglazing(en);
g. het monumenten dubbelglaseenheid en/of brandvertragend dubbelglaseenheid betreft.

6. In tegenstelling tot het onder punt 1 vermelde, bedraagt de garantietermijn voor rollend materieel en bewegende elementen (b.v. draaibare ramen en deuren, etc.) 3 jaar na productiedatum.

7. De garantie houdt in dat, in het geval er binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, de vervangende eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode geldend voor de oorspronkelijke geleverde eenheid. Gevolgschade, d.w.z. alle schade die niet rechtstreeks op het geleverde of geplaatste glas betrekking heeft, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

8. Geen garantie wordt verleend indien en zolang niet volledige voldoening van de facturen van de fabrikant/Van Reenen Glas heeft plaatsgevonden.

9. De garantieclaim moet ten allen tijden worden ingediend via uw glasleverancier, dat wil zeggen, degene van wie u het glas heeft gekocht en wiens naam en adres op het garantiebewijs vermeld staat en indien u het garantiecertificaat niet kan aantonen dan vervalt de garantie van de dubbelglaseenheden.
a. De opdrachtgever is in kennis gesteld van de bovengenoemde voorwaarden, en erkent het eens te zijn met de garantiebepalingen;
b. De eindverwerker dient volledig op de hoogte te zijn van de laatst gestelde normeringen op de bovengenoemde plaatsings-/leveringsvoorwaarden en dient zorgvuldig met de dubbelglaseenheden om te gaan, zodat de garantie van kracht blijft volgens de fabrieksvoorschriften en/of garantievoorwaarden.

10. Deze garantiebepalingen zijn alleen van kracht wanneer het garantiecertificaat is voorzien van factuurnummer, bedrijfsstempel en handtekening.